Kodeks Karny

Kodeks karny 2016 - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - ostatnia aktualizacja 22.07.2015 r. na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Kodeks karny składa się z 44 rozdziałów:

 1. Zasady odpowiedzialności karnej
 2. Formy popełnienia przestępstwa
 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
 4. Kary
 5. Środki karne
 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych
 7. Powrót do przestępstwa
 8. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
 9. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
 10. Środki zabezpieczające
 11. Przedawnienie
 12. Zatarcie skazania
 13. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
 14. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
 15. Stosunek do ustaw szczególnych
 16. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
 17. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
 18. Przestępstwa przeciwko obronności
 19. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 20. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 21. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 22. Przestępstwa przeciwko środowisku
 23. Przestępstwa przeciwko wolności
 24. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 25. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 26. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 27. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 28. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 29. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 30. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 31. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
 32. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 33. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 34. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 35. Przestępstwa przeciwko mieniu
 36. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 37. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 38. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy
 39. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
 40. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
 41. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
 42. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym
 43. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
 44. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu